Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu

Všeobecná ustanovení & Obchodní podmínky & Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecná ustanovení

Provozovatel: Jan Dedek, Příborská 519 19900 Praha ČR

IČ: 45710571

DIČ:

Tel.: +420/ 603 788 474 nebo +420/ 603 788 474

E-mail: pisivam@gmail.com

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lovecpribehu.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele: Jan Dedek, Příborská 519 19900 Praha ČR (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lovecpribehu.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Příborská 519 19900 Praha;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801746047/2010 (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího pisivam@gmail.com.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních zdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Jan Dedek, Příborská 519, 19900, Praha, ČR,

IČ: 45710571

DIČ:


Tel.: +420/ 603 788 474 nebo 774 945 557
E-mail: pisivam@gmail.com

 

 

Platné od 5. 12. 2022

 

 

 

Přílohy:

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Jan Dedek, Příborská 519, 19900, Praha

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy č.objednáky:
na nákup zboží, z internetového obchodu: www.lovecpribehu.cz.

Datum objednání služby:

 

Jméno, příjmení a adresa Uživatele:

 

 

 

 

Podpis: Datum:

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu umístěného na webovém rozhraní www.jandedek.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelem

Jan Dedek, se sídlem Příborská 519, 199 00, Praha 9 - Letňany

 • IČ: 45710571
 • není plátcem DPH
 • zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 18
 • adresa pro doručování: Příborská 519, Letňany, 199 00 Praha 18
 • telefonní číslo: +420/ 603 788 474 nebo +420 774 945 557
 • kontaktní e-mail: pisivam@gmail.com

jako poskytovatelem služeb

a vámi jako uživatelem služeb.

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Smlouvou o poskytování služeb (nebo jinou obdobnou; dále jen „smlouva“) se vám zavazujeme poskytnout službu uvedenou v objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a podmínky poskytnutí služby v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy jsou v článku 6 a vaše práva z vadného plnění včetně postupu reklamace naleznete v článku 7.

1.2.          Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme poradenské služby, konzultační a edukační činnost v oblasti osobního rozvoje, a to i prostřednictvím on-line kurzů. Na webovém rozhraní si též můžete objednat a zakoupit i jiné služby nabízené na webovém rozhraní. Nejedná se o poskytování služeb, které podléhají zvláštnímu povolení (vyjma oprávnění živnostenského).

Vezměte na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice.

Poskytovatel není odpovědný za rozhodnutí vás jako uživatele služby, které na základě poskytnutých informací učiníte, ani za případnou škodu či jinou újmu, která vám nebo třetím osobám v této souvislosti vznikne.

1.3.          Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4.          Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

-      těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

-      Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

-      podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

-      objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

-      zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

-      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právním. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5.          Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6.          Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

2.       Uzavření smlouvy

2.1.          Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Upozorňujeme, že prezentace služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2.          Jak podat objednávku služby Do roka a do dne s Honzou, Den s Honzou, Setkání s Honzou, On-line konzultace s Honzou či jiné služby uvedené na webovém rozhraní?

Na webovém rozhraní je možné objednat služby podle  volných termínů provozovatele služeb, případně je možné poskytovatel kontaktovat s žádostí i jiný vhodný termín. Pro objednávku Dne s Honzou či Setkání s Honzou prosím zvolte volný termín uvedený na webovém rozraní. Následně budete přesměrováni na webový formulář, kde je nutné vyplnit všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení konkrétní služby a vaše kontaktní údaje.

Předchozí odstavec se v přiměřeném rozsahu použije též na objednávku On-line konzultace s Honzou, případně na jinou obdobnou službu, kterou na webovém rozhraní nabízíme.

Závaznou objednávku pro účast v Do roka a do dne s Honzou, na Dni s Honzou, Setkání s Honzou, On-line konzultace s Honzou či jinou obdobnou službu podáte stisknutím tlačítka „Objednávám“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

V případě, že budete mít zájem o poskytnutí služby v jiném datu, než je uvedeno ve webovém rozhraní, zašlete nám prosím závaznou objednávku na vámi preferovanou službu objednáním jedné z variant dostupných na webovém rozhraní. V závislosti na zvolené variantě vás budeme kontaktovat a domluvíme s vámi konkrétní datum a čas služby. Závazná objednávka je v takovém případě podána potvrzením data a času individuálního sezení či termínu pro poskytnutí služby prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru.

Celou objednávku lze podat též prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. V případě uzavření objednávky prostřednictvím telefonu následně zasíláme potvrzení prostřednictvím e-mailu.

2.3.          Další ustanovení o objednávce služeb

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Berete na vědomí, že v případě některých služeb máte povinnost součinnosti. Při poskytování takových služeb jde případné neposkytnutí součinnosti z vaší strany k vaší tíži.

2.4.          Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno či sděleno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.5 těchto obchodních podmínek). Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5.          Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zároveň přijetím objednávky z naší strany.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy vám poskytneme objednanou službu nebo kdy zaplatíte cenu za službu (podle toho, co nastane dříve).

Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny nebo vám bude sdělen způsob, jakým bude konečná cena vypočtena (v závislosti na zvoleném způsobu platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství služeb, e-mailovou a fyzickou adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.6.          Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3.       CENA

3.1.          Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Ceny uvedené u prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Pokud by již v průběhu objednávání nebyly aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

3.2.          V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni vám službu poskytnout za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.3.          Lze kombinovat slevy z ceny služeb?

Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4.       PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.          Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu služby můžete uhradit především následujícími způsoby:

-      bezhotovostně před dodáním služeb prostřednictvím platební brány;

-      bezhotovostně před dodáním služeb prostřednictvím PayPal;

-      bezhotovostně před dodáním služeb převodem na náš bankovní účet na základě zálohové faktury (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2.          Kdy nastane splatnost ceny služby?

Při bezhotovostní platbě před poskytnutím služby je cena splatná do sedmi dnů od přijetí objednávky; v případě služeb však nejpozději před započetím jejich poskytování. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

4.1.          Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny (příp. zálohy) za služby před poskytnutím služby.

4.2.          Jak vystavujeme daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

5.       POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1.          Den s Honzou

Služba Den s Honzou je poskytována vždy v termínech uvedených na webovém rozhraní (v objednávce) a na místech dohodnutých v e-mailové či telefonické komunikaci. Službu lze uskutečnit i prostřednictvím on-line komunikačních prostředků na dálku.

Služba Den s Honzou bude poskytnuta po uhrazení ceny služby. Bližší popis služby je vždy uveden na webovém rozhraní.

Služba Den s Honzou je z důvodu její vysoké individualizace určena výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v objednávce. Služba Den s Honzou není tedy přenosná na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.

V případě, že se v domluvený den a čas nedostavíte na domluvené místo setkání, propadá vám tato služba bez nároku na jakoukoliv náhradu. Ve výjimečných případech lze po předchozí domluvě s poskytovatelem změnit domluvený termín.

5.2.          Setkání s Honzou

Služba Setkání s Honzou je poskytována vždy v termínech uvedených na webovém rozhraní (v objednávce) a na místech dohodnutých v e-mailové či telefonické komunikaci. Službu lze uskutečnit i prostřednictvím on-line komunikačních prostředků na dálku.

Služba Setkání s Honzou bude poskytnuta po uhrazení ceny služby. Bližší popis služby je vždy uveden na webovém rozhraní.

Služba Setkání s Honzou je z důvodu její vysoké individualizace určena výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v objednávce. Služba Setkání s Honzou není tedy přenosná na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.

V případě, že se v domluvený den a čas nedostavíte na domluvené místo setkání, propadá vám tato služba bez nároku na jakoukoliv náhradu. Ve výjimečných případech lze po předchozí domluvě s poskytovatelem změnit domluvený termín.

5.3.          Online konzultace s Honzou

Služba Online konzultace s Honzou je zpravidla poskytována na měsíční bázi, v termínech a prostřednictvím komunikačních prostředků dohodnutých v e-mailové či telefonické komunikaci.

Služba Online konzultace s Honzou bude poskytnuta po uhrazení ceny služby. Bližší popis služby je vždy uveden na webovém rozhraní.

V případě, že se v domluvený den a čas nedostavíte na domluvené místo setkání, propadá vám tato služba bez nároku na jakoukoliv náhradu. Ve výjimečných případech lze po předchozí domluvě s poskytovatelem změnit domluvený termín.

V případě, že během Online konzultace s Honzou dojde z technických důvodů k přerušení spojení, domluvíme se v případě vašeho zájmu na náhradním termínu, nebo vám nabídneme jiné vhodné řešení.

5.4.          Do roka a do dne s Honzou

Služba Do roka a do dne s Honzou je zpravidla poskytována na měsíční bázi, v termínech a prostřednictvím komunikačních prostředků dohodnutých v e-mailové či telefonické komunikaci.

Služba Do roka a do dne s Honzou bude poskytnuta po uhrazení ceny služby. Bližší popis služby je vždy uveden na webovém rozhraní.

V případě, že se v domluvený den a čas nedostavíte na domluvené místo setkání, propadá vám tato služba bez nároku na jakoukoliv náhradu. Ve výjimečných případech lze po předchozí domluvě s poskytovatelem změnit domluvený termín.

V případě, že během Online konzultace Do roka a do dne s Honzou dojde z technických důvodů k přerušení spojení, domluvíme se v případě vašeho zájmu na náhradním termínu, nebo vám nabídneme jiné vhodné řešení.

5.5.          Služby členské sekce

Po uzavření smlouvy a uhrazení celé ceny za službu vám bude zpřístupněna speciální sekce na webovém rozhraní, kde je možné např. zhlédnout on-line videa či se seznámit s výhodnými nabídkami obchodních partnerů poskytovatele.

5.6.          Společná ustanovení o poskytování služeb

Co se týká jednotlivých výstupů z poskytnutých služeb a příslibů předpokládaných výsledků uvedených na webovém rozhraní u jednotlivých služeb, tak ty jsou uvedeny dle zkušeností zpravidla ve značné části případů poskytovatele, resp. z běžné praxe při poskytování služeb. Samozřejmě se mohou v některých specifických případech lišit. V rámci spolupráce však může být mezi stranami dohodnuto i odlišně.

Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech služby uvedených na webovém rozhraní, zejména upravit náplň objednané služby, termín či místo konání. Veškeré služby lze poskytovat i prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že při poskytování služby je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy služby (včetně kopírování nahrávek on-line přenosů, videí apod.), případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám, pokud vám to výslovně není povoleno.

V případě, že jsou na webovém rozhraní nabízeny další služby zde neuvedené, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek, pokud to povaha takové služby nevylučuje.

6.       ZMĚNA ZRUŠENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.          Jak můžete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb?

V souladu s občanským zákoníkem není možné odstoupit zejména od smluv, jejichž předmětem je účast na přednášce či individuální sezení poskytované v určeném termínu. Tyto služby spadají pod smlouvy o využití volného času, pokud jsou tyto služby poskytovány v určeném termínu, dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku.

Od služeb, jejichž předmětem je zpřístupnění on-line videa, on-line přednášky či on-line konference, můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy vám bylo doručeno potvrzení objednávky z naší strany. Aktivační klíč vám bude dodán až po uplynutí této 14denní lhůty.

Vezměte však na vědomí, že pokud vyjádříte výslovný souhlas s dodáním služby (zejména on-line videa, přednášky či konference) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte na odstoupení od smlouvy nárok, a to dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku.

Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo na e-mail.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se službou poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět.

6.2.          Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného daru na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že dar nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.3.          Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

-      technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 3.1 těchto obchodních podmínek);

-      neobdrželi jsme od vás cenu služby v době splatnosti;

-      z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout službu;

-      on-line službu nebude možné vzhledem k technickým problémům vysílat nebo nebude naplněna kapacita;

-      plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu služby, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění vůči nám se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.1.          Za jaké vady odpovídáme?

Odpovídáme vám za to, že naše služba nemá při poskytnutí vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

-      odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní;

-      je poskytnuta v dohodnutém termínu a po dohodnutou dobu;

-      je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;

-      je v souladu s požadavky právních předpisů.

7.2.          Jaká je záruční doba na poskytované služby?

Námi poskytované služby je možné reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby z naší strany. Doporučujeme vám nicméně služby reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co jste vadu objevili, ideálně v průběhu jejich poskytování. Usnadní to postup reklamace.

7.3.          Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

a)    bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby);

b)    přiměřenou slevu z ceny služby;

c)    odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

7.4.          Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

-      jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

-      jste vadu sami způsobili.

7.5.          Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit e-mailem, telefonicky či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služby spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace (včetně případného odstranění vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8.       DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1.          Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

8.2.          Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci.

8.3.          Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.       ČLENSKÁ SEKCE A REGISTRACE DO ČLENSKÉ SEKCE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

9.1.          Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Po zaplacení jakékoliv služby dle čl. 5 těchto obchodních podmínek vám budou na e-mail uvedený v objednávce zaslány přístupové k údaje k Členské sekci. Přístupové údaje do uživatelského účtu (členské sekce) uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při objednávání služby registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

9.2.          K čemu uživatelský účet a členská sekce slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat služby, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

V rámci členské sekce můžete využívat různých nabídek spolupracujících subjektů poskytovatele služeb. Zároveň jsou v členské sekci umístěna různá videa a články, které máte možnost po dobu trvání členství neomezeně prohlížet. Videa a články nesmíte jakýmkoliv způsobem zpřístupnit třetí osobě bez našeho předchozího souhlasu.

Členská sekce může obsahovat i jiné výhody. Podrobný popis všech výhod bude vždy uveden na webovém rozhraní.

9.3.          Kdy můžeme váš uživatelský účet či přístup co členské sekce zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

9.4.          Na jak dlouhou dobu je umožněn přístup do členské sekce?

Uživateli je zpřístupněna členská sekce bezodkladně po uhrazení služby, a to po dobu trvání spolupráce, resp. poskytování služby poskytovatelem.

10.   OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

10.1.      Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

10.2.      Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky, včetně webových stránek třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5. 12. 2022

 

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.jandedek.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

 • Jan Dedek, se sídlem Příborská 519, 199 00, Praha 9 - Letňany
 • IČ: 45710571
 • Není plátcem DPH
 • zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 18

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

 • adresa pro doručování: Příborská 519, Letňany, 199 00 Praha 18
 • telefonní číslo: +420/ 603 788 474 nebo +420 774 945 557
 • kontaktní e-mail: pisivam@gmail.com

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.          Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

-        identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, přihlašovací jméno do členské sekce (dále jen „uživatelský účet“);

-        citlivé údaje (tj. zvláštní kategorie osobních údajů), např. rasový nebo etnický původ, náboženské vyznání, a údaje o vašem zdravotním stavu;

-        kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa;

-        další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

2.       ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.          Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky (event. v rámci kontaktního formuláře), případně při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

2.2.          Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

-        Osobní údaje zadané při poptávání (zejména prostřednictvím kontaktního formuláře) a objednávání služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

-        Osobní údaje zadané v souvislosti se založením uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

-        Pokud nám při založení uživatelského účtu, případně později v rámci užívání našich služeb, poskytnete citlivé osobní údaje za účelem vyplnění údajů ve vašem uživatelském účtu či za účelem poskytnutí služby, udělujete nám zasláním těchto citlivých údajů výslovný souhlas s jejich zpracováním. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby, zejména při poskytování služeb týkajících se osobního setkání.

-        Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv (i v rámci objednávání služeb) odmítnout.

-        Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu, zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

-        Pokud prostřednictvím souborů cookies dochází ke zpracování osobních údajů, tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče), případně na základě našeho oprávněného zájmu nebo pro účely uzavření a plnění smlouvy (týká se zejména cookies první strany), a to zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

2.3.          Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci poptávání a objednávání služeb nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které jste si od nás objednali, event. po dobu uvedenou v souhlasu.

3.       VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1.          Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

-        prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

-        telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

-        písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

-        v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Berte na vědomí, že pokud dojde k odvolání souhlasu před poskytnutím služby (v rozsahu, který je pro poskytnutí dané služby nutný) nemůžeme garantovat poskytnutí služby v plném rozsahu.

3.2.          Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

-        účel zpracování;

-        kategorie zpracovávaných osobních údajů;

-        příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

-        doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3.          Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4.          Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5.          Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

-        osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

-        jste odvolali souhlas se zpracováním;

-        jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

-        osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6.          Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

-        popíráte přesnost svých osobních údajů;

-        je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

-        již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

-        vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7.          Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8.          Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

4.       SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.          Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dodavatelům cloudových úložišť, správcům e-mailových kampaní, externí účetní nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.

Je-li to nutné k poskytnutí služby, budou vaše osobní údaje předány v minimálním nezbytném rozsahu konkrétnímu lektorovi, který vám bude danou službu poskytovat nebo se jí účastnit.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

4.2.          Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.       SOUBORY COOKIES

5.1.          Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5.2.          Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

-        cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a plnění smlouvy, na základě našeho oprávněného zájmu, případně na základě výše uvedeného souhlasu. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;

o   nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, zpravidla vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

o   výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou zpravidla anonymní;

-        cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám na základě vašeho souhlasu umožňují zejména analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

o   funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

o   cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

5.3.          Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Služba Google Analytics slouží k získání statistických informací o vašem užívání webového rozhraní. Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Služba Google Ads slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Google a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Služba Facebook Pixel slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Facebook Inc. a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Služba Sklik.cz slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

5.4.          Jak nastavit a případně odmítnout zpracování souborů cookies

Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování souborů cookies ve vašem internetovém prohlížeči, naleznete zde:

Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 5. 12. 2022

 

Přihlášení

Portrét

Mail list


Archiv

Kalendář
<< září >>
<< 2023 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30